Še 0.0 do brezplačne dostave

Garancijski pogoji za električno orodje Perles

Električno orodje PERLES (v nadaljevanju: orodje) je bilo v procesu izdelave natančno pregledano in ustrezno preizkušeno s standardi in sistemom zagotavljanja kakovosti.

Proizvajalec orodja nudi garancijo v skladu s spodaj navedenimi pogoji v obliki brezplačne odprave napak na orodju, ki se dokazano pojavijo v garancijski dobi zaradi napak v materialu ali napak proizvajalca. Kupčevih pravic iz naslova prodajalčeve odgovornosti za napake, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, ter zakonskih pravic kupca ta garancija ne omejuje.

Poleg vseh zakonskih pravic, ki jih kupec pridobi z nakupom orodja, orodje pokriva garancija v skladu z naslednjimi pogoji:

1. NAZIV ORODJA

2. DAJALEC GARANCIJE

Proizvajalec in dajalec garancije je družba ATECH elektronika d.o.o., Bač pri Materiji 30, 6242 Materija, matična številka: 5433282000 (v nadaljevanju: proizvajalec).

3. PRODAJALEC

4. OBMOČJE VELJAVNOSTI

Garancija velja na območju države, v kateri ima prodajalec sedež. Za uveljavljanje garancije zunaj navedenih območij se mora kupec obrniti na s strani proizvajalca pooblaščenega prodajalca na svojem območju, ki bo v skladu z veljavnimi predpisi presodil, ali v konkretnem primeru veljajo drugačni garancijski pogoji.

5. GARANCIJSKA DOBA

Za vsa nova orodja velja standardna garancijska doba 12 mesecev. Garancija velja od datuma nakupa, ki je razviden z originalnega računa ali drugega ustreznega dokazila o nakupu orodja.

5.1. PODALJŠANJE GARANCIJE

 Proizvajalec ponuja možnost podaljšanja standardne garancijske dobe za dodatnih 24 mesecev, kar podaljša garancijsko dobo na skupno 36 mesecev od datuma nakupa orodja.Da je kupec upravičen do podaljšanja garancijske dobe, mora orodje registrirati na spletni strani proizvajalca v roku 30 dni od datuma nakupa (datum, ki je naveden na originalnem računu ali drugem ustreznem dokazilu o nakupu). Poleg tega mora kupec ob registraciji podati svoje soglasje k shranjevanju zahtevanih podatkov, ki jih je treba vnesti ob registraciji oziroma se strinjati s pogoji registracije. Po uspešni registraciji orodja je potrdilo o podaljšani registraciji poslano kupcu. Skupaj z originalnim računom ali drugim dokazilom o nakupu (iz katerega jasno izhaja serijska številka orodja in datum nakupa) bo potrdilo o registraciji služilo kot dokaz podaljšane garancijske dobe.Podaljšana garancija izrecno izključuje zobnike in zobate obroče, kolektorje, krtačke, vpenjalne sisteme (vrtalne glave, stročnice …), ležaje, sklopke, žagine liste, svedre in ostali pribor ter ostale dele, kjer je vidna obraba.

5.2. GARANCIJSKI ROKI

Vse garancijske zahtevke mora kupec predložiti v garancijskem roku. Roki za uveljavljanje garancijskih, post-garancijskih ali kakršnihkoli drugih zahtevkov začnejo teči z dnem nakupa orodja oziroma, ko kupec prevzame popravljeno ali zamenjano orodje. Za popravljeno orodje začne teči garancijski rok v trenutku, ko je stranka prejela orodje iz popravila oz. z datumom izdanega računa za popravilo, karkoli je prej, pod pogojem, da je bilo popravilo takšne vrste, da začne garancija znova teči za celotno orodje, sicer začne garancijski rok teči znova le za tisti del orodja, ki je bil znatno popravljen ali zamenjan. 

6. VRAČILO ORODJA

Orodje je potrebno vrniti prodajalcu ali pooblaščenemu servisnemu centru proizvajalca skupaj z garancijskim listom in originalnim računom ali drugim ustreznim dokazilom o nakupu orodja, iz katerih jasno izhaja model orodja, serijska številka orodja in datum nakupa.V nekaterih državah bo lokalni prodajalec lahko orodje poslal pooblaščenemu servisnemu centru proizvajalca.Pri vračilu orodja iz naslova garancije je le-tega potrebno ustrezno zapakirati, paket ne sme vsebovati morebitnih nevarnih delov, opremljen pa mora biti pošiljateljevim/kupčevim naslovom in opisom napake, ki je predmet garancije.

7. STROŠKI POPRAVILA

Vsaka zamenjava ali popravilo v skladu s to garancijo je brezplačna. V nekaterih državah stroške dostave ali poštnine v skladu z veljavnimi predpisi nosi kupec.Če kupec poskuša uveljaviti garancijo za orodje, ki ne izpolnjuje navedenih garancijskih pogojev oziroma je garancijski zahtevek očitno neupravičen, lahko proizvajalec kupcu v plačilo naloži vse s tem v zvezi nastale stroške.

8. ZAMENJAVA ALI POPRAVILO ORODJA

 V vsakem primeru uveljavljanja garancijskega ali drugega zahtevka, lahko proizvajalec po svoji presoji odloči ali bo orodje popravil ali nadomestil z novim. Če se orodja bodisi več ne izdeluje ali je umaknjeno s trga, ga lahko proizvajalec nadomesti s podobnim izdelkom, ki služi enakemu namenu in ima enake ali boljše tehnične lastnosti in specifikacije. Če se proizvajalec odloči, da bo orodje v garanciji popravil, ga mora popraviti v 45 dneh po vložitvi kupčevega garancijskega zahtevka, sicer mora orodje nadomestiti z novim. Zamenjani deli orodja ali orodje po zamenjavi ali popravilu ostanejo v lasti proizvajalca.Kupec mora popravljeno ali zamenjano orodje prevzeti v sedmih dneh po tem, ko je bil o popravilu ali zamenjavi orodja obveščen. Po poteku navedenega roka lahko proizvajalec ali prodajalec brez predhodnega obvestila kupcu zaračunata dnevno ležarino za hrambo (skladiščenje) orodja. Če kupec popravljenega ali zamenjanega orodja ne prevzame v roku dveh mesecev po obvestilu iz prejšnjega odstavka in pod nadaljnjim pogojem, da popravilo oz. stroški ležarine niso bili plačani, lahko proizvajalec orodje proda, in to po ceni in tisti osebi, ki jo sam določi po svoji presoji, če dano kupcu vnaprejšnje pisno obvestilo v skladu z veljavnimi predpisi.

9. VZDRŽEVANJE IN NADOMESTNI DELI

Proizvajalec bo še v roku treh let po poteku garancijskega roka (vključno z obdobjem podaljšane garancije), proti plačilu zagotavljal vzdrževanje orodja ter njegove nadomestne dele. Vzdrževanje orodja bo izvajal proizvajalec sam ali pa druge strokovno usposobljene osebe, s katerimi ima proizvajalec sklenjeno pogodbo o servisiranju.

10. NAPAKE, ZA KATERE GARANCIJA NE VELJA

Znotraj garancijske dobe garancija pokriva vse napake v proizvodu, ki so posledica napak v izdelavi ali materialu. Garancija je omejena na popravilo in/ali zamenjavo in ne vključuje drugih obveznosti proizvajalca, ki vključujejo, a niso omejene na naključno ali posledično škodo.Garancija izrecno izključuje (primeroma vendar ne izključno):napake na orodju, ki so posledica obrabe zaradi uporabe ali siceršnje naravne obrabe;napake na orodju, ki so posledica višje sile;orodja, s katerih ali na katerih so bile originalne identifikacijske oznake (blagovna znamka, serijska številka) popačene, spremenjene ali odstranjeneorodja, ki so bila spremenjena ali dopolnjena;napake na orodju, ki so posledica:neupoštevanja navodil proizvajalca;škode, nastale med prevozom orodja po opravljenem nakupu;neprimerne uporabe orodja;preobremenitve orodja;napake, ki nastanejo zaradi neustreznega ali nedovoljenega delovnega okolja (izpostavljenost vodi, kemikalijam, fizičnim udarcem ...);napake, ki so posledica priklopa orodja na nepravilno napajanje (napetost, frekvenca …);napake, ki so posledica nezadostnega vzdrževanja in nege orodja;napake, ki so posledica uporabe neoriginalnih in/ali delov dobavljenih s strani tretje osebe brez soglasja proizvajalca;napake, ki so posledica spremembe, popravila oziroma posega v orodje s strani nepooblaščenih oseb;sestavne dele (deli in pribor), katerih obraba je posledica naravne in normalne obrabe, vključno, vendar ne omejeno, na ščetke, ležaje, napajalne kable, pomožne ročaje, transportne torbe itd.