SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE PERLES

Opći uvjeti poslovanja internetne trgovine Opći uvjeti poslovanja internetne trgovine www.spareparts.perles.com su sastavljeni u skladu sa Zakonom o sigurnosti potrošača (ZVPot), na osnovu preporuka Privredne Zbornice Slovenije (u daljnjem tekstu GZS) i međunarodnih kodeksa za poslovanje preko interneta. Opći uvjeti poslovanja odnose se na djelovanje internetne trgovine www.spareparts.perles.com, prava kupaca te poslovni odnos između kupca i prodavača odnosno upravljača internetne trgovine. Kupca obavezuju opći uvjeti koji važe u trenutku kupovine (slanja internet narudžbe). Kupac je u trenutku narudžbe svaki puta posebno upozoren na opće uvjete poslovanja te s podnošenjem narudžbe potvrdi da je upoznat s njima.

1. PRISTUP INFORMACIJAMA

www.spareparts.perles.com se obavezuje, da će kupcu prije nego što ga obaveže ugovor ili ponuda, obezbijediti sljedeće informacije: - Podatke o poduzeću ATech d.o.o. (ime i adresa poduzeća, matični broj). - Kontaktne informacije, koje korisniku omogućavaju brzu i učinkovitu komunikaciju (elektronska pošta, telefon). - Bitne osobine artikala (uključujući postprodajne usluge i jamstvo) i rok važenja tih podataka. - Dostupnost artikala (svaki artikl, koji je u ponudi na internetnoj trgovini, trebao bi biti dostupan u razumnom roku). - Uvjete dostavljanja artikala kao i način, mjesto i rok dostavljanja. - Cijene, koje moraju biti jasno i nedvosmisleno određene i jasno mora biti prikazano da li već sadrži poreze i troškove dostavljanja i druge izdatke, te rok važenja tih podataka. - Način plaćanja, dostavljanja, ispunjavanja uvjeta, te rok važenja tih podataka. - Vremensko važenje ponude. - Rok, u kojem je moguće odustati od ugovora i uvjete za odustajanje (opis prava na odustajanje u skladu s 43.č ZVPot; u slučajevima, kada potrošač u skladu sa 43.č ZVPot nema pravo na odustajanje, je o tome izričito obavješten). - Pojašnjenje postupka sa pritužbom, uključujući sve podatke o kontaktnoj osobi ili o službi za brigu o kupcima.

2. NARUDŽBA

Kupoprodajni ugovor između ATech d.o.o. i kupca je u internetnoj trgovini www.spareparts.perles.com važeći u trenutku kad ATech d.o.o. kupcu pošalje prvu elektronsku poruku o statusu njegove narodžbe (sa naslovom: Potvrda prijema narudžbe). Od tog trenutka su sve cijene i drugi uvjeti fiksirani i važe, kako za ATech d.o.o. tako i za kupca. Kao kupac se računa osoba sa podacima koji su navedeni prilikom predaje narudžbe. Kupoprodajni ugovor (t.j. prva elektronska poruka o statusu narudžbe) je u elektronskom obliku pohranjena na serveru poduzeća ATech d.o.o.

3. NAČINI PLAĆANJA

ATech d.o.o. omogućava sljedeće načine plaćanja: - Sa uplatom na račun na osnovu ponude/predračuna* *Nakon prijema uplate na osnovu ponude/predračuna, ista ide najprije u proces obrade.

4. IZDAVANJE RAČUNA

Kupec je dužan provjeriti pravilnost podataka prije slanja narudžbe. Prigovori u vezi sa izdavanjem računa koji su dati nakon toga, neće se prihvatiti.

5. CIJENE

5.1 Internetna cijena

Internetna cijena važi za sve registrirane korisnike www.spareparts.perles.com, koji su poduzeću ATech d.o.o. povjerili svoje podatke. Registrovani korisnik www.spareparts.perles.com postanete registracijom u internetnoj trgovini. Sve cijene sadrže PDV, osim ako je izričito navedeno drugačije. Cijene važe u trenutku slanja narudžbe i nemaju unaprijed određen rok važenja. Cijene važe u slučaju plaćanja sa gore navedenim načinima plaćanja, pod uvjetima koju su navedeni gore. Uprkos iznimnim naporima, da bi obezbijedili najnovije i najtačnije podatke, može se dogoditi, da je podatak o cijeni pogrešan. U tom slučaju ili u slučaju, da se cijena artikla promijeni prilikom obrade narudžbe, www.spareparts.perles.com će kupcu omogućiti odustajanje od kupovine. Cijene artikala važe od 1.1.2019.

6. POSTUPAK OBAVJEŠTAVANJA O KUPOVINI

Nakon slanja narudžbe kupac primi obavijest preko elektronske pošte, da je narudžba prihvaćena. Korisniku www.spareparts.perles.com su na internetnoj stranici www.spareparts.perles.com svaki put dostupni iscrpljujući podaci o statusu i sadržaju narudžbe. Atech d.o.o. narudžbu pregleda, provjeri mogućnost dobave naručenih artikala i narudžbu potvrdi ili je, zbog utemeljenih razloga, odbije. Atech d.o.o. može za provjeravanje podataka ili zbog garantiranja točnosti dopreme nazvati kupca na njegov kontaktni telefonski broj. Prilikom dostave artikala, ako ih Atech d.o.o. nema na zalihi u vlastitom skladištu, je isključivo vezan na dobavu od strane svoga dobavljača i na vrijeme u kojem može taj dobavljač dobaviti artikl u ATech d.o.o. Preko elektronske pošte Atech kupca konstantno obaviještava o ažurnim podacima v vezi sa dobavom artikala. Ako je dobavni rok veoma dug i kupac ne želi da čeka, može kupac to da javi na: www.spareparts.perles.com, koji će artikl odstraniti iz narudžbe i vratiti kupcu već uplaćena sredstva, ostale artikle iz narudžbe pa po izboru kupca ili dobaviti ili cijelu narudžbu stornirati. Ako dobavljač Atechu ne potvrdi mogućnost dobavljanja određenih artikala najkasnije do isteka dvije sedmice od dana slanja narudžbe, može Atech d.o.o. narudžbu kupca odbiti iz razloga da traženi artikl nije na razpolaganju. Danom odbijanja, narudžba kupca prestaje važiti. Atech d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu, koja bi nastala zbog dužih dobavnih rokova ili zbog nedobavljanja artikala, koje ATech nema na zalihi u vlastitom skladištu, osim u slučaju da bi je poduzeće ATech d.o.o. ili osoba, za koju je poduzeće odgovorno, prouzrokovalo namjerno ili svojom nemarnošću.

7. KUPOVINA ZA PRAVNE OSOBE

Postupak kupovine za pravne osobe je jednak kao i za fizičke, samo da v prvom koraku izaberete opciju račun na poduzeće i potvrdite da se slažete sa uvjetima poslovanja. Ako želite račun na poduzeće, morate prihvatiti uvjete poslovanja, koji važe za poduzeća. Glavna razlika je u moćustima odustajanja od ugovora: poduzećima, samostalim poduzetnicima i drugim pravnim osobama omogućavamo vraćanje artikala v okviru jamstvenih uvjeta. Nabrojane pravne osobe nemaju mogućnost odustajanja od ugovora unutar 14 dana od preuzimanja artikla bez razloga, koji važe za potrošače (fizičke osobe).

7.1 INDIVIDUALNI PRISTUP

Profesionalni osobni pristup je temelj dobrog poslovneg odnosa. Tako imajo kupci, koji žele sa nama dugoročno surađivati u našem poduzeću svog ličnog referenta. Mogućnost odgode plaćanja za redovite kupce Odgoda plaćanja može se odobriti redovitim i dugoročnim kupcima. Svaki zahtjev se odobri pojedinačno. Vraćanje kupnine za pravne osobe nije moguće.

8. VRAĆANJE ARTIKALA

Prilikom vraćanja artikala, mora biti priložen obrazac za odustajanje od ugovora. Priloži se i kopija računa. Artikle pošaljete na ATech d.o.o. Bač pri Materiji 30, SI- 6242. Preporučujemo, da upotrebite službu za dostavljanje, koja omogućuje praćenje pošiljke te da artikle primjerno pripremite za transport.

8.1 VRAĆANJE ARTIKALA ZA PRAVNE OSOBE

Poduzeća, prihvataju uvjete poslovanja, koja važe za njih. Poduzećima, samostalnim poduzetnicima i pravnim osobama omogućijemo vraćanje pošiljki artikala u okviru jamstvenih uvjeta. Pravne osobe nemaju mogućnost odustajanja u roku od 14 dana ili vraćanja kupovine, kao što to važi za krajnje potrošače (fizične osobe). Za dodatne informacije nam pišite na: info@perles.si.

9. PRAVO NA ODUSTAJANJE OD POTROŠAČKOG UGOVORA

Potrošač (navedeno važi isključivo za fizičke osobe, koje dobiju artikl za uporabu izvan svoje primarne aktivnost) ima pravo, da u roku od 14 dana od preuzimanja artikla javi prodavaču da odustaje od ugovora, bez iznošenja razloga za svoju odluku. Rok počne da teče dan nakon preuzimanja artikla. Odustajanje od ugovora potrošač javi na elektronsku adresu: info@perles.com U slučaju odustajanja od ugovora potrošač artikl vrati po pošti ili na adresu skladišta poduzeća ATech d.o.o., Bač pri Materiji 30, 6242 Materija. Vraćanje primljenih artikala poduzeću, u roku predviđenom za odustajanje od ugovora, se računa kao poruka o odustajanju od ugovora. Potrošač mora vratiti artikl prodavaču neoštećen i u nepromjenjenoj količini, osim ako je artikl uništen, pokvaren, izgubljen ili se njegova količina smanjila, bez krivice potrošača. Potrošač artikle ne smije nesmetano upotrebljavati do odustajanja od ugovora. Potrošač smije pregledati i probati artikle v obsegu, koji je neophodno potreban za utvđivanje činjeničnog stanja. Potrošač odgovara za smanjenje vrijednosti robe, ako je smanjenje posljedica činjenja koje nije neophodno za utvrđivanje prirode, svojstava i djelovanja robe. Trošak, koji tereti potrošača u vezi sa odustajanjem od ugovora, je trošak vraćanja artikla (koji se u slučaju slanja obračunava po cjeniku službe za dostavu i koji zavisi od činjenice da li se radi o pošiljci, paketu ili teretu). Artikl je potrebno vratiti prodavaču najkasnije u roku od 30 dana, od dana poslane poruke o odustajanju od ugovora (kupovine). Pravo do vraćanja kupovine u slučaju korištenja jamstva i stvarnih grešaka točnije određuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

10. STVARNA GREŠKA

Potrošač može da koristi svoje pravo vezano za stvarnu grešku, ako o istoj obavijesti prodavača u roku od dva mjeseca, od dana kad je greška bila otkrivena. Potrošač mora u obavijesti točno opisati grešku i prodavaču omogućiti da stvar pregleda. Prodavač ne odgovara za stvarne greške na robi koje se pokažu nakon što proteknu dvije godine otkad je roba bila uručena . Računa se da je greška na stvari postojala već u vrijeme izručenja, ako se pojavi u roku od šest mjeseci od dana izručenja. Potrošač, koji je pravilno obavijestio prodavača o grešci, ima pravo od prodavača zahtjevati da: · Otkloni grešku na robi ili da vrati dio plaćenog iznosa koji je surazmjeran, · robu sa greškom zamjeni sa novom, · vrati plaćeni iznos.

10.1 KAD JE GREŠKA STVARNA? KADA:

  •  artikl nema osobine, koje su potrebne za njegovu normalnu uporabu,
  • artikl nema osobine koje su potrebne za posebnu uporabu zbog koje je kupac i kupuje, koja je prodavaču poznata ili mu je morala biti poznata,
  • artikl nema osobine ili oblik, koje su bile izričito ili prešutno dogovorene odnosno potpisane,
  • prodavač je izuzeo artikl koji se ne slaže sa uzorkom ili modelom, osim ako je bio uzorak ili model pokazan samo zbog obavijesti.

10.2 KAKO SE PROVJERI DA JE ARTIKL ODGOVARAJUĆI?

Privjerava se sa drugim, savršenim artiklom iste vrste, ujedno i sa izjavama proizvođača odnosno navodima na samom artiklu.

10.3 KAKO SE KORISTI PRAVO NA STVARNU GREŠKU?

Kupac nas mora o stvarnoj greški, zajedno sa tačnim opisom iste, obavijestiti u zakonom predviđenom roku i ujedno nam omogući pregled artikla. Pravo na korištenje stvarne greške na artiklu točnije određuju odredbe Zakona o sigurnosti potrošača.

11. DOPREMANJE

Naši službeni partneri za dopremanje pošiljki na području Slovenije su Pošta Slovenije i DPD, međutim, ATech zadržava pravo da izabere drugu službu za dostavljanje, ako će na taj način narudžbu moći ispuniti na učinkovitiji način.

12. SIGURNOST

ATech upotrebljava odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanje osobnih podataka te uplata.

13. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

ATech se obavezuje ka dugotrajnom osiguranju ličnih podataka korisnika u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskeg parlamenta i Vijeća Evrope, s danom 27. 04. 2016 te Zakona o zaštiti podataka (ZVOP-1). Korisnik mora biti svjestan, da je dužan internetnom trgovcu posredovati svoje lične podatke u pravilnom i točnom obliku, isto tako je dužan internetnog trgovca obavijestiti o promjeni svojih podataka. Korisnik prihvatanjem tih uvjeta potvđuje, da su podaci koje je naveo pravilni.

14. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Atech se trudi, koliko god je to moguće, da osigura ažurnost i točnost podataka, koji su objavljeni na njegovim internetnim stranicama. Uprkos tome se mogu osobine artikala, rok dopreme ili cijena promjeniti tako brzo, da ATech ne uspije popraviti podatke na internetnim stranicama. U tom slučaju, će ATech kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od ugovora ili zamjenu naručeneg artikla.

© PERLES Spare Parts. Online store by Shopamine. Postavke kolačićaMoji podaci

In addition to mandatory cookies, we also use analytical and advertising cookies, as well as social network cookies on the PERLES Spare Parts website.

If you agree with this, please click on the I ACCEPT button. For a detailed description and in order to set the use of individual cookies, click on the COOKIE SETTINGS link.

Postavke kolačića
×
Upravljanje kolačićima na web stranici PERLES Spare Parts
Obavezni kolačići

su kolačići koji su neophodni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. Ovi su kolačići također potrebni kako bi vam u tvrtki mogli ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije. Nismo obvezni dobiti suglasnost za njihovu upotrebu.

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

1. General information about cookies 1.1. What are cookies?

Cookies are small text files that most modern websites store on the devices of their visitors, i.e. people who access certain websites on the Internet with their devices. The storing of cookies is under the complete control of the user, since users can easily configure their browser to restrict or disable the storage of cookies.

While visiting the website and its subpages and performing operations on the website, your computer, phone or tablet, automatically or after gaining your explicit consent, stores certain cookies through which various data can be recorded.

1.2. How do they work and why we use them?

Each visitor or shopper is assigned a cookie in order to identify him and ensure traceability at the beginning of each use of the online store. The servers provided to the company by the subcontractor automatically collect data on how visitors, shop owners or shoppers use the online store and store this data in the form of an activity log.

The servers store information about the use of the online store, statistics and IP numbers. Data on the use of the online store by shoppers can be used by the company for compiling anonymous statistics that help us improve the user experience as well as market products and / or services through an online store.

Indirectly and upon obtaining consent, the online store may also store external service cookies on the visitor's or shopper's device (e.g. Google Analytics) which are used to collect data on website visits. Regarding external services, the rules and general conditions on the processing of personal data, which are available at the links below, apply.

2. Permission to use cookies

If the settings of the browser with which you visit the website are such, that they accept all cookies, it means that you agree to their use. In case you do not want to use cookies on this website or you want to remove them, you may follow the procedure below. Removing or blocking cookies may result in suboptimal performance of this website.

3. Mandatory and optional cookies and your consent 3.1. We are not required to gain your consent for the use of mandatory cookies:

Mandatory cookies are cookies, that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They enable login into the user profile, language selection, agreeing to the terms and conditions and user session identification.

3.2. Cookies that are not necessary for the normal operation of the website, and for which we are obliged to obtain your consent (optional cookies):

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

4. How to manage cookies?

You can manage cookies by clicking on the "Cookie settings" link in the footer of the website.

You can also control and change cookie settings in your own web browser.

In case you want to delete cookies from your device, we advise you to follow the described procedures, by doing so, you will most likely limit the functionality of not only our website but also most other websites, as the majority of modern websites use cookies.